Loading...


16 khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021

21/01/2021 | Lượt thích: 249

 

16 KHON ĐƯC MIN THU THU NHP CÁ NHÂN NĂM 2021

 

Năm 2021, nhng khon thu nhp thuc 16 trường hp dưới đây được min thuế thu nhp cá nhân theo quy định ca pháp lut:

 

 

 

1. Thu nhp t chuyn nhượng bt động sn (bao gm c nhà , công trình xây dng hình thành trong tương lai theo quy định ca pháp lut v kinh doanh bt động sn) gia: V vi chng; cha đẻ, m đẻ vi con đẻ; cha nuôi, m nuôi vi con nuôi; cha chng, m chng vi con dâu; cha v, m v vi con r; ông ni, bà ni vi cháu ni; ông ngoi, bà ngoi vi cháu ngoi; anh, ch em rut vi nhau.

2. Thu nh
p t chuyn nhượng nhà , quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất ca cá nhân trong trường hp người chuyn nhượng ch có duy nht mt nhà , quyn s dng đất ti Vit Nam.

C
á nhân chuyn nhượng có duy nht mt nhà , quyn s dng đất ti Vit Nam theo quy định ti Khon này phi đáp ng các điu kin sau:

- T
i thi đim chuyn nhượng, cá nhân ch có quyn s hu, quyn s dng mt nhà hoc mt tha đất (bao gm c trường hp có nhà hoc công trình xây dng gn lin vi tha đất đó);

- Th
i gian cá nhân có quyn s hu, quyn s dng nhà , đất tính đến thi đim chuyn nhượng ti thiu là 183 ngày;

- Nh
à , quyn s dng đất được chuyn nhượng toàn b;

Vi
c xác định quyn s hu, quyn s dng nhà , đất căn c vào giy chng nhn quyn s hu, quyn s dng nhà , đất . Cá nhân có nhà , đất chuyn nhượng có trách nhim kê khai và t chu trách nhim trước pháp lut v tính chính xác ca vic kê khai. Trường hp cơ quan có thm quyn phát hin kê khai sai thì không được min thuế và b x lý theo quy định ca pháp lut.

3. Thu nh
p t giá tr quyn s dng đất ca cá nhân được Nhà nước giao đất không phi tr tin hoc được gim tin s dng đất theo quy định ca pháp lut.

mi
n thuế thu nhp cá nhân 2021

Các tr
ường hp được min thuế thu nhp cá nhân năm 2021 (nh minh ha)

4. Thu nh
p t nhn tha kế, quà tng là bt động sn (bao gm c nhà , công trình xây dng hình thành trong tương lai theo quy định ca pháp lut v kinh doanh bt động sn) gia: V vi chng; cha đẻ, m đẻ vi con đẻ; cha nuôi, m nuôi vi con nuôi; cha chng, m chng vi con dâu; cha v, m v vi con r; ông ni, bà ni vi cháu ni; ông ngoi, bà ngoi vi cháu ngoi; anh, ch em rut vi nhau.

5. Thu nh
p ca h gia đình, cá nhân trc tiếp tham gia vào hot động sn xut nông nghip, lâm nghip, làm mui, nuôi trng, đánh bt thy sn chưa qua chế biến thành các sn phm khác hoc ch qua sơ chế thông thường.

H
gia đình, cá nhân trc tiếp tham gia vào hot động sn xut quy định ti Khon này phi tha mãn các điu kin:

- C
ó quyn s dng đất, s dng mt nước hp pháp để sn xut và trc tiếp tham gia lao động sn xut nông nghip, lâm nghip, làm mui, nuôi trng thy sn. Đối vi đánh bt thy sn thì phi có quyn s hu hoc quyn s dng tàu, thuyn, phương tin đánh bt và trc tiếp tham gia đánh bt thy sn;

- Th
c tế cư trú ti địa phương nơi din ra hot động sn xut nông nghip, lâm nghip, làm mui, nuôi trng thy sn theo quy định ca pháp lut v cư trú.

6. Thu nh
p t chuyn đổi đất nông nghip ca h gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sn xut.

7. Thu nh
p t lãi tin gi ti ngân hàng, t chc tín dng, thu nhp t lãi hp đồng bo him nhân th.

8. Thu nh
p t kiu hi.

9. Ph
n tin lương làm vic ban đêm, làm thêm gi được tr cao hơn so vi tin lương làm vic ban ngày, làm trong gi theo quy định ca pháp lut.

10. Ti
n lương hưu do Qu bo him xã hi chi tr theo quy định ca Lut bo him xã hi, tin lương hưu nhn được hàng tháng t Qu hưu trí t nguyn. Cá nhân sinh sng, làm vic ti Vit Nam được min thuế đối vi tin lương hưu do nước ngoài tr.

11. Thu nh
p t hc bng, bao gm:

- H
c bng nhn được t ngân sách nhà nước;

- H
c bng nhn được t t chc trong nước và ngoài nước theo chương trình h tr khuyến hc ca t chc đó.

12. Ti
n bi thường bo him nhân th, phi nhân th, bo him sc khe, tin bi thường tai nn lao động, các khon bi thường nhà nước và các khon bi thường khác theo quy định ca pháp lut.

13. Thu nh
p nhn được t các qu t thin được cơ quan nhà nước có thm quyn cho phép thành lp hoc công nhn, hot động vì mc đích t thin, nhân đạo, không nhm mc đích thu li nhun.

14. Thu nh
p nhn được t ngun vin tr nước ngoài vì mc đích t thin, nhân đạo dưới hình thc chính ph và phi chính ph được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyt.

15. Thu nh
p t tin lương, tin công ca thuyn viên là người Vit Nam làm vic cho các hãng tàu nước ngoài hoc các hãng tàu Vit Nam vn ti quc tế.

16. Thu nh
p ca cá nhân là ch tàu, cá nhân có quyn s dng tàu và cá nhân làm việc trên tàu t hot động cung cp hàng hóa, dch v trc tiếp phc v hot động khai thác, đánh bt thy sn xa b.

 

 Căn c pháp lý:
-
Điu 4 Lut Thuế thu nhp cá nhân năm 2007
- Kho
n 2 Điu 1 Lut thuế thu nhp cá nhân sa đổi 2012
- Kho
n 3 Điu 2 Lut v thuế sa đổi 2014
-
Điu 4 Ngh định 65/2013/NĐ-CP

 


Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.