Loading...


Doanh nghiệp không cần thông báo tài khoản ngân hàng

17/05/2021 | Lượt thích: 233

 

 

Doanh nghip không cn thông báo tài khon ngân hàng

 Theo quy định mi nht doanh nghip không cn thông báo s tài khon ngân hàng vi SKHĐT và cơ quan thuế. B quy định thông báo tài khon ngân hàng

 

                      Ni dung bài viết

 • 1 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • 2 T 01/05/2021 DN không cn thông báo tài khon ngân hàng?
 • 3 Thông báo s tài khon ngân hàng có cn thiết?
 • 4 Hi đáp v b quy định thông báo tài khon ngân hàng
   

  

 • Trước đây, theo quy định cũ doanh nghip có trách nhim thông báo s tài khon ngân hàng vi cơ quan thuế trong thi hn 10 ngày (do thông tin tài khon ngân hàng là mt trong các thông tin đăng ký thuế). Vic thông báo s tài khon ngân hàng vi cơ quan thuế thc hin qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng ĐKKD S KHĐT tnh, thành ph nơi doanh nghip đặt tr s. Tuy nhiên, theo quy định mi doanh nghip s không cn thông báo s tài khon ngân hàng nũa

  Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

  Theo quy định ti điu 36 lut qun lý thuế 2019 (hiu lc t 01/07/2020) quy định v vic thay đổi thông tin đăng ký thuế vi doanh nghip, hp tác xã như sau:

  Điu 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
  1. Ng
  ười np thuế đăng ký thuế cùng vi đăng ký doanh nghip, đăng ký hp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thc hin thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng vi vic thay đổi ni dung đăng ký doanh nghip, đăng ký hp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định ca pháp lut.
  Tr
  ường hp người np thuế thay đổi địa ch tr s dn đến thay đổi cơ quan thuế qun lý, người np thuế phi thc hin các th tc v thuế vi cơ quan thuế qun lý trc tiếp theo quy định ca Lut này trước khi đăng ký thay đổi thông tin vi cơ quan đăng ký doanh nghip, đăng ký hp tác xã, đăng ký kinh doanh.

  Theo quy định này vic thay đổi thông tin đăng ký thuế s thc hin ti phòng ĐKKD S KHĐT. Tuy nhiên, cn xem xét s tài khon ngân hàng ca doanh nghip” có nm trong thông tin đăng ký thuế hay không?

  T 01/05/2021 DN không cn thông báo tài khon ngân hàng?

  Như đã nêu trên, doanh nghip phi thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng vi thay đổi đăng ký doanh nghip. Vy, trường hp nào doanh nghip không cn thông báo s tài khon ngân hàng? Cùng xét hai trường hp sau:

  Trường hp 1: Ti thông tư 02/2019/TT-BKHĐT (biu mu theo quy định cũ) thông tin s tài khon ngân hàng ca doanh nghip” vn nm trong các trường thông tin đăng ký thuế. Mt khác, ti thông báo thay đổi ni dung đăng ký doanh nghip ca thông tư này cũng có thông tin s tài khon ngân hàng để thông báo thay đổi. Do vy, trước ngày 01/05/2021 thì doanh nghip vn phi thông báo s tài khon ngân hàng.

  Trường hp 2: T ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiu lc hướng dn ngh định 01/2021/NĐ-CP v biu mu đãng ký doanh nghip c th:
  B thông tin tài khon ngân hàng trong giy đề ngh đăng ký doanh nghip. Ti phn thông tin đăng ký thuế không còn thông tin s tài khon ngân hàng. Do vy, s tài khon ngân hàng” không phi là thông tin đăng ký thuế
  – B
  thông tin tài khon ngân hàng trong thông báo thay đổi ni dung đăng ký doanh nghip. Trước đây khi thông báo s tài khon ngân hàng thì s dng mu thông báo thay đổi ni dung đăng ký doanh nghip, tuy nhiên hin nay biu mu này không còn thông tin s tài khon. Vì vy, k c trường hp doanh nghip mun thông báo s tài khon ngân hàng cũng s không được xác nhn.

  Thông báo s tài khon ngân hàng có cn thiết?

  – Trước đây thì bt buc do nếu không đăng ký tài khon ngân hàng vi thuế các khon thanh toán trên 20 triu qua ngân hàng s không được tính chi phí theo quy định ti Khon 3 Điu 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.
  T 15/12/2016 ti khon 3 điu 1 thông tư 173/2016/TT-BTC thì các tài khon mang tên công ty đã có th được tính chi phí do vy không bt cn thiết phi làm th tc thông báo tài khon ngân hàng nếu mun tính chi phí.

  3. Chng t thanh toán qua ngân hàng được hiu là có chng t chng minh vic chuyn tin t tài khon ca bên mua sang tài khon ca bên bán m ti các t chc cung ng dch v thanh toán theo các hình thc thanh toán phù hp vi quy định ca pháp lut hin hành như séc, y nhim chi hoc lnh chi, y nhim thu, nh thu, th ngân hàng, th tín dng, sim đin thoi (ví đin t) và các hình thc thanh toán khác theo quy định (bao gm c trường hp bên mua thanh toán t tài khon ca bên mua sang tài khon bên bán mang tên ch doanh nghip tư nhân hoc bên mua thanh toán t tài khon ca bên mua mang tên ch doanh nghip tư nhân sang tài khon bên bán).

   Hi đáp v b quy định thông báo tài khon ngân hàng

   

  1. Thông tin tài khon ngân hàng vn nm trong mc thông tin v thuế trên h thng đăng ký doanh nghip?
  Tr
  li: Hin ti trên h thng đăng ký doanh nghip vn tn ti mc tài khon ngân hàng” ti phn thông tin v thuế“. Tuy nhiên theo quy định v thay đổi ni dung đăng ký thuế ti mu II-1 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có mc tài khon ngân hàng do vy doanh nghip KHÔNG TH thc hin vic thông báo tài khon đúng quy định theo phương thc cũ. Mt khác thông tin trên các văn bn pháp lut có giá tr cao hơn thông tin thc tế trên h thng ĐKKD do vy doanh nghip s không gp bt c vn đề nào khi không thông báo tài khon ngân hàng như b x pht hoc loi chi phí

  2. B sung tài khon ngân hàng bng cách cp nht thông tin doanh nghip? Mt s ý kiến cho rng có th b sung tài khon ngân hàng bng cách cp nht thông tin đăng ký doanh nghip theo mu II-5 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT như vy có th thc hin được không?
  Tr
  li: Theo quy định ti điu 63 ngh định 01/2021/NĐ-CP quy định v vic b sung cp nht thông tin như sau:

  Điu 63. Cp nht, b sung thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghip
  2. Doanh nghi
  p có nghĩa v thc hin vic cp nht, b sung thông tin trong Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, h sơ đăng ký doanh nghip theo quy định ti khon 3 Điu 8 Lut Doanh nghip, như sau:
  b) Tr
  ường hp doanh nghip ch cp nht, b sung các thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghipkhông làm thay đổi ni dung ca Giy chng nhn đăng ký doanh nghipkhông thuc các trường hp thông báo thay đổi ni dung đăng ký doanh nghip quy định ti các điu t Điu 56 đến Điu 60 Ngh định này thì doanh nghip gi thông báo đề ngh cp nht, b sung thông tin đăng ký doanh nghip đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghip đặt tr s chính. Phòng Đăng ký kinh doanh b sung thông tin vào h sơ ca doanh nghip, cp nht thông tin vào Cơ s d liu quc gia v đăng ký doanh nghip.

  Vy, thông tin tài khon ngân hàng có thuc các thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghip” hay không? Ti h sơ đăng ký doanh nghip (các biu mu đề ngh đăng ký các loi hình công ty) theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hin ti không có thông tin s tài khon ngân hàng. Do vy có th khng định thông tin tài khon ngân hàng KHÔNG thuc các thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghip” mà ch thuc thông tin trên cơ s d liu quc gia. Mt khác, trên h thng đang ghi nhn ti trường thông tin v thuế (trái quy định) do vy có th cơ quan đăng ký kinh doanh s sm xoá b thông tin tài khon ngân hàng trên h thng đăng ký kinh doanh trong thi gian ti đây. (Hin ti trên h thng đăng ký kinh doanh ch có thông tin tài khon ngân hàng nhưng không có nút thêm để thêm tài khon)

  Vic bãi b ni dung thông báo s tài khon ngân hàng là hoàn toàn phù hp cho doanh nghip trong bi cnh hin nay. Nếu có thc mc khách hàng vui lòng liên h SAIGON ACS để được h tr.

 

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0906 553 994
.
.
.
.